سیستم حفاظتی کل بانک صادرات کرمانشاه-سازمان فضایی ایران-موسسه رسانه تصویری-کارخانجات چرم نگار-بیمارستان امیرالمومنین-کارخانه برش ایران-کارخانه شیر الات شودر-شهرک صنعتی عباس اباد-مرغداری صنعتی کردستان-تعدادی از پمپ بنزینهای جاده های کردستان-امامزاده صالح-پادگان قلعه مرغی سابق-تعدادی از کارخانجات چوب بری شهرک صنعتی چهار دانگه و بسیاری از اماکن صنعتی و عمومی دیگر