دتکتور دود

دتکتور دود

دتکتور دود و حرارت

12v DC


ریال 250,000

ایمن مدار

100 قلم موجود در انبار